Prijava škode

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!

Prva in temeljna obveznost zavarovanca po nastanku zavarovalnega primera je, da le-tega prijavi zavarovalnici. Zavarovalnica ima pravico udeležbe pri ugotavljanju okoliščin, ki so pripeljale do zavarovalnega primera in višine škode. Zavarovancu lahko daje nasvete in obvezna navodila za taka ravnanja, ki bodo učinkovala na višino škode.

Obveznost prijave zavarovalnega primera ureja Obligacijski zakonik (nadalje OZ) in zavarovalni pogoji. OZ ureja obveznost obvestitve o nastanku zavarovalnega primera v 941. členu. To določilo ne velja za življenjska in zdravstvena zavarovanja. Zavarovanec je dolžan zavarovalni primer prijaviti najpozneje v treh dneh od dneva, ko zanj zve. Norma je take narave, da jo je z zavarovalno pogodbo dovoljeno spreminjati, vendar samo v korist zavarovanca. Sankcija za neizpolnitev prijavne obveznosti je povrnitev škode zavarovalnici, ki bi ji zaradi prepozne prijave nastala.

Opustitev prijave obveznosti zavarovanca zavarovalnica ne sme sankcionirati z izgubo zavarovalnih pravic (942. čl.). Določba je kogentne narave in je ni možno z zavarovalnimi pogoji spreminjati.

1. Nastala je škoda

Prometna nesreča

Najprej ustavite vozilo ter zavarujte in označite kraj prometne nesreče. Pomagajte poškodovanim in pokličite reševalno postajo (112), če je potrebno. Sodelujte pri ugotavljanju dejstev in okoliščin.

Potrebna dokumentacija:

  • ta postavka velja samo za povzročitelja; kopija sklenjene zavarovalne police iz naslova  AO+, obojestransko kopija prometnega ter vozniškega dovoljenja
  •  podatke o Vašem in povzročiteljevem vozilu (ime, priimek ter naslov povzročitelja, znamki obeh vozil, reg. št. obeh vozil, imeni zavarovalnic in pripadajoči št. zavarovalnih polic obeh vozil)
  • kopijo evropskega poročila in podatek o imenu prisotne policijske postaje
  • Vašo davčnoštevilko, emšo, TRR ter ime banke pri kateri imate odprt račun

Škoda na premoženju

Ob nastanku zavarovalnega primera mora zavarovanec izpolniti naslednje obveznosti:

  • storiti vse, da se zavarovalni primer prepreči oziroma njegove posledice omejijo,
  • zavarovalni primer zavarovalnici prijaviti najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj zve,
  • zavarovalnici omogočiti ogled v zavarovalnem primeru poškodovanih ali uničenih stvari,
  • zavarovalnici posredovati podatke o vzrokih nastanka zavarovalnega primera, o poškodovanih, uničenih ali izginulih zavarovanih stvareh ter o morebitnem povzročitelju zavarovalnega primera
  • zavarovalni primer javiti policiji, če je nastal zaradi požara, eksplozije, vloma, ropa in prometne nezgode,
  • pri zavarovanju odgovornosti obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru brez odlašanja, jo nemudoma obvestiti o kazenskih ali drugih kazovalnih postopkih proti njemu ali osebi, za katero odgovarja, jo nemudoma obvestiti o odškodninskem zahtevku in vloženi tožbi, ji prepustiti vodenje pravde, ne sme pa zahtevka odkloniti ali priznati.

2. Oddaja zavarovalnega zahtevka

Ko prijavite škodni dogodek, po večini pogojev bi to moralo biti najkasneje v treh dneh, vas bo obiskal cenilec in popisal škodo. Če gre za materialno škodo, jo lahko do takrat tudi fotografirate in pripravtie vso ostalo dokumentacijo, ki bo pospešila celoten postopek.

Spletna prijava škode

Prijava škodnega primeta preko spletnega obrazca na zav-sava.si

Naročite obisk agenta

Naročite se na obisk agenta oz termin kdaj vas agent obišče

3. Izplačilo škode

Izplačilo odškodnine za nastalo škodo je praviloma okoli 14 dni, v kolikor je vsa dokumentacija na razpolago. Redko se ta čas nekoliko podaljša, v večini primerov je odškodnina izplačana tudi prej. Natančne podatke v kolikšnem času boste dobili izplačano odškodnino najdete tudi v splošnih pogojih.