Aktualno

Sprostitev fizičnega sklepanja zavarovanj
Z 868. Odlokom dne 24.4.2020 je Vlada Republike Slovenije iz ukrepa o prepovedi trženja storitev s fizičnim stikom izvzela zavarovalniške storitve. S tem je ponovno dovoljeno fizično sklepanje vseh zavarovanj (face-to-face distribucija) na območju RS.
Pomembno obvestilo - spremenjeno poslovanje Zavarovalne hiše Luič d.o.o.!
Skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, ter s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja vas obveščamo, da zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa.
Srečno novo leto 2020 vam želi Zavarovalna hiša Luič
. . . 2020 . . .
Prometna nesreča z nezavarovanim prometnim sredstvom
Če prometno nesrečo povzroči voznik nezavarovanega motornega vozila v Sloveniji je za plačilo škode odgovorno Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada.
Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Arhiv novic »

Prijava zavarovalnega primera

Prva in temeljna obveznost zavarovanca po nastanku zavarovalnega primera je, da le-tega prijavi zavarovalnici. Zavarovalnica ima pravico udeležbe pri ugotavljanju okoliščin, ki so pripeljale do zavarovalnega primera in višine škode. Zavarovancu lahko daje nasvete in obvezna navodila za taka ravnanja, ki bodo učinkovala na višino škode.

Obveznost prijave zavarovalnega primera ureja Obligacijski zakonik (nadalje OZ) in zavarovalni pogoji. OZ ureja obveznost obvestitve o nastanku zavarovalnega primera v 941. členu. To določilo ne velja za življenjska in zdravstvena zavarovanja. Zavarovanec je dolžan zavarovalni primer prijaviti najpozneje v treh dneh od dneva, ko zanj zve. Norma je take narave, da jo je z zavarovalno pogodbo dovoljeno spreminjati, vendar samo v korist zavarovanca. Sankcija za neizpolnitev prijavne obveznosti je povrnitev škode zavarovalnici, ki bi ji zaradi prepozne prijave nastala.

Opustitev prijave obveznosti zavarovanca zavarovalnica ne sme sankcionirati z izgubo zavarovalnih pravic (942. čl.). Določba je kogentne narave in je ni možno z zavarovalnimi pogoji spreminjati.

Zavarovalni pogoji prijavne obveznosti ne urejajo enotno.

I. PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

Ob nastanku zavarovalnega primera mora zavarovanec izpolniti naslednje obveznosti:

 • storiti vse, da se zavarovalni primer prepreči oziroma njegove posledice omejijo,
 • zavarovalni primer zavarovalnici prijaviti najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj zve,
 • zavarovalnici omogočiti ogled v zavarovalnem primeru poškodovanih ali uničenih stvari,
 • zavarovalnici posredovati podatke o vzrokih nastanka zavarovalnega primera, o poškodovanih, uničenih ali izginulih zavarovanih stvareh ter o morebitnem povzročitelju zavarovalnega primera
 • zavarovalni primer javiti policiji, če je nastal zaradi požara, eksplozije, vloma, ropa in prometne nezgode,
 • pri zavarovanju odgovornosti obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru brez odlašanja, jo nemudoma obvestiti o kazenskih ali drugih kazovalnih postopkih proti njemu ali osebi, za katero odgovarja, jo nemudoma obvestiti o odškodninskem zahtevku in vloženi tožbi, ji prepustiti vodenje pravde, ne sme pa zahtevka odkloniti ali priznati.

II. AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA

Zavarovančeve obveznosti ob nastanku zavarovalnega primera so:

 • prijaviti zavarovalnici zavarovalni primer najkasneje v treh dneh, ko je zanj zvedel (avtomobilski kasko, avtomobilska odgovornost, škoda zaradi telesnih poškodb,) oziroma brez odlašanja (nezgodno zavarovanje, pravna zaščita),
 • storiti vse, kar je v njegovi moči, da se prepreči večja škoda,
 • zavarovalnici dati vse podatke, potrebne za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode,
 • poškodovane in uničene stvari hraniti nespremenjene do ogleda zavarovalnice,
 • zavarovalni primer prijaviti policiji, kadar je to dolžan storiti po pozitivnih predpisih,
 • dopustiti preizkus alkoholiziranosti ali vpliva mamil,
 • pri prometni nesreči pričakati policijo, kadar jo je po pozitivnih predpisih dolžan obvestiti, razen če ga je zaradi poškodb, utrpelih pri prometni nesreči, potrebno nujno odpeljati v zdravstveno ustanovo,
 • pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti mora zavarovalnici pomagati razjasniti vprašanje odgovornosti, zato mora, če je to možno, takoj po zavarovalnem primeru skupaj z oškodovancem sestaviti in podpisati evropsko poročilo,
 • pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti nemudoma obvestiti zavarovalnico o vseh ukrepih kazenskega oz. kaznovalnega pregona,
 • pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti brez odlašanja obvestiti zavarovalnico o oškodovančevih odškodninskih zahtevkih, jih prepustiti njej v obravnavanje, v primeru tožbe pa ji prepustiti vodenje pravde,
 • pri nezgodnem zavarovanju in zavarovanju voznika za škodo zaradi telesnih poškodb takoj obiskati ali poklicati zdravnika in se ravnati po njegovih napotkih, po končanem zdravljenju pa zavarovalnici predložiti podatke o zdravniku ter dokumentacijo o poškodbi, zdravljenju, trajnih posledicah in morebitnih telesnih hibah in boleznih pred zavarovalnim primerom,
 • pri zavarovanju pravne zaščite mora zavarovalnici omogočiti, da sama izvensodno uveljavlja zavarovančeve odškodninske zahtevke, obvestiti jo mora o izbiri odvetnika in ji predložiti vse račune za njegove in druge stroške, ki so kriti z zavarovanjem, storiti vse, da se stroški po nepotrebnem ne zvišujejo, pred sodnim uveljavljanjem zahtevkov, še posebej pred izpodbijanjem sodne odločbe ali pred sklenitvijo poravnave vprašati zavarovalnico za mnenje.

III. KMETIJSKA ZAVAROVANJA

Zavarovančeve obveznosti ob nastanku zavarovalnega primera so:

 • zavarovalni primer prijaviti zavarovalnici najkasneje v treh dneh od dneva, ko je zvedel zanj,
 • ukreniti vse, da se prepreči povečanje škode in se pri tem ravnati po navodilih zavarovalnice,
 • pri zavarovanju posevkov in plodov mora opraviti vse agrotehnične ukrepe (pletev, okopavanje, škropljenje, ipd.). Če nastopi zavarovalni primer med žetvijo oziroma trgatvijo ali neposredno pred njo, mora opraviti nujna dela, da se ne bi škoda povečala, tudi, če cenitev ni opravljena,
 • pri zavarovanju živali mora ob bolezni ali poškodbi živali takoj poklicati veterinarja,
 • zavarovanec mora voditi evidenco o zdravljenju živali,
 • zavarovanec mora o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, eksplozije, trčenja živali z vozilom, poškodbe z orožjem ali zastrupitve s kemikalijami, takoj obvestiti policijo ter navesti, katere živali so bile prizadete.

IV. TRANSPORTNA ZAVAROVANJA

Zavarovančeve obveznosti ob nastanku zavarovalnega primera so:

 • storiti vse za odvrnitev in zmanjšanje škode,
 • takoj in brez odlašanja obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru, pri zavarovanju letalske odgovornosti pa mora to storiti v treh dneh potem, ko je zvedel za zavarovalni primer,
 • pojasniti zavarovalnici potek nesreče in ji izročiti ustrezno dokumentacijo,
 • pri zavarovalnih vrstah odgovornosti mora zavarovalnico nemudoma obvestiti o vseh ukrepih kazenskega oz. drugega kaznovalnega pregona, brez odlašanja, obvestiti zavarovalnico o odškodninskem zahtevku, ki ga ne sme priznati in oškodovančevi tožbi ter ji prepustiti obravnavanje odškodninskih zahtevkov in vodenje pravde,
 • pri zavarovanju čolnov in jadrnic mora zavarovalni primer prijaviti pomorskim oblastem, zavarovalne primere, ki so posledica vloma, tatvine ali drugega kaznivega dejanja pa tudi policiji,
 • pri zavarovanju blaga med prevozom mora zavarovanec skupaj s prevoznikom ugotoviti vzrok in obseg škode, pri pomorskem prevozu pa ladjarju vložiti pravočasen protest, zavarovalnici pa predložiti ustrezne zapisnike in potrdilo,
 • prevzeti mora vse pravne in druge ukrepe za zavarovanje pravic do oseb, ki so odgovorne za škodo.

V. ZAVAROVANJA NUDENJA POMOČI

Obveznosti zavarovanca ob škodnem dogodku do zavarovalnice so:

 • pri turističnem zavarovanju mora zavarovanec prijaviti zavarovalni primer zavarovalnici brez odlašanja, najkasneje v treh dneh po povratku iz potovanja,
 • pri turističnem zavarovanju mora zavarovanec zavarovalni primer, ki je nastal zaradi prometne nesreče, požara, eksplozije, tatvine, vlomske tatvine ali poskusa storitve teh dejanj, prijaviti policiji,
 • pri zavarovanju odgovornosti v okviru turističnega zavarovanja mora zavarovanec zavarovalnico obvestiti o vseh ukrepih organov kazenskega oz. drugega kaznovalnega pregona zoper zavarovanca ali osebe, za katero je odgovoren,
 • zavarovanec ne sme priznati odškodninskega zahtevka, temveč ga mora odstopiti zavarovalnici v obravnavanje; zavarovanec mora oškodovančevo tožbo nemudoma odstopiti zavarovalnici in ji prepustiti vodenje pravde,
 • pri zavarovanju rizika odpovedi turističnih potovanj mora zavarovanec takoj obvestiti zavarovalnico, ko izve, da ne bo mogel iti na potovanje. Zavarovalec je dolžan zavarovalni primer prijaviti zavarovalnici najkasneje v treh dneh od dneva, ko ga je zavarovanec obvestil o odpovedi,
 • zavarovanec mora zavarovalnici predložiti listine, iz katerih je razvidno, da je do odpovedi prišlo iz razlogov, ki jih krije zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj.

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!