Aktualno

Vigo zavarovanje
V Zavarovalnici Sava smo skupaj s start-up podjetjem Movalyse razvili prvi pravi telemetrični produkt v Sloveniji – Vigo zavarovanje. Namenjeno je zavarovanju motornih koles in trikoles (nad 50 ccm ali elektromotor nad 4kW). Je več kot samo zavarovanje - je sodobna motoristična platforma, ki ves čas skrbi tako za zavarovanca kot za njegov motor.
Podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so napovedale podražitve. Vse podražitve veljajo od 1. marca dalje, a bo višja že položnica konec meseca, saj se premija plačuje za naprej.
Nova pravila prodaje zavarovanj
Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank.
Celovito nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.
Neurje s točo je poškodovalo moje premoženje kaj naj storim
Neurja s točo so v preteklih dneh pustošila po Sloveniji, pri čemer so masovno poškodovala premoženje. Stiska je velika! Da bi vam bilo nekoliko lažje, z vami delimo nekaj hitrih priporočil, kaj lahko storite, da boste čimprej uredili prijavo škode in pričeli z odpravljanjem škode.
Arhiv novic »

Pokojninska zavarovanja

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno osebam, ki so sicer že vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar si želijo zagotoviti dodatno socialno varnost v obdobju po upokojitvi.

Pri dodatnem pokojninskem zavarovanju prevzema zavarovanec naložbeno tveganje z minimalnim zajamčenim donosom na vplačane čiste premije. Za odmero starostne pokojnine iz tega zavarovanja zato ni pomembna samo višina vplačanih premij, temveč tudi donos, ustvarjen z nalaganjem sredstev, zbranih iz teh premij.

Zakon ureja dve vrsti dodatnega zavarovanja, in sicer:

 •     obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
 •     prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Značilnosti obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot ga ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), so:

 • vanj morajo biti vključeni zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati
 • gre za obliko zavarovanja z obročnim vplačevanjem premije
 • gre za obliko zavarovanja, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z minimalnim zajamčenim izplačilom
 • gre za obliko zavarovanja z obročnim izplačevanjem zavarovalne vsote v obliki p oklicne pokojnine oziroma znižane poklicne pokojnine.

 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika dolgoročnega varčevanja na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, iz privarčevanih sredstev skupaj z donosi iz naložb, zagotovijo dodatne pokojnine ali druge v tem zakonu določene pravice.

 Glavne značilnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 •  vanj se lahko vključijo samo zavarovanci oziroma uživalci pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 •  gre za obliko zavarovanja z obročnim vplačevanjem premije    gre za obliko zavarovanja, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z minimalnim zajamčenim izplačilom
 •  proti plačilu premije krije plačilo dodatne starostne pokojnine poleg pokojnine, do katere je zavarovanec oziroma uživalec pravic upravičen na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 Vrste prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 • individualno zavarovanje - zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno vsak posameznik, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja
 • kolektivno zavarovanje - zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki, ki so zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, prek delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt. Namen zakona je bil dati večji poudarek kolektivnemu zavarovanju, zato so tudi davčne olajšave precej večje kot pri individualnem zavarovanju.

Pomen stebrov:

1. steber

Pod pojmom 1. steber pokojninskega zavarovanja razumemo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ. Sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v Sloveniji urejen na podlagi medgeneracijske solidarnosti.

Z obveznim zavarovanjem se zavarovancem na podlagi dela, prispevkov, ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti, zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti, telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in postrežbi. V obvezno zavarovanje so vključeni državljani Republike Slovenije in tujci na podlagi delovnega razmerja oziroma v drugih primerih, določenih v ZPIZ ali mednarodni pogodbi.

 Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ima status javnega zavoda. Obvezno zavarovanje financirajo zavarovanci, delodajalci in država.

Pravica do prejemanja pokojnine iz naslova obveznega zavarovanja je dosmrtna.  več >>>

2. steber

 Dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma 2. steber pokojninskega zavarovanja loči med obveznim in prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem.

 V obvezno dodatno zavarovanje se vključijo zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati ( v preteklosti beneficirana delovna doba).

 Posameznik se lahko vključi v kolektivni ali individualni pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Posameznik je lahko hkrati vključen samo v en kolektivni in en individualni pokojninski načrt.V kolektivni pokojninski načrt se lahko vključijo zaposleni pri delodajalcu, ki deloma ali v celoti plačuje premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za uveljavljanje davčnih olajšav, mora v pokojninski načrt biti vključenih najmanj 51 % zaposlenih pri delodajalcu. V kolektivni pokojninski načrt se ne more vključiti posameznik, samozaposlena oseba in posameznik, ki je pretežni lastnik podjetja, zavoda ali zadruge, v kateri je zaposlen.    več >>>

3. steber

 V 3. steber pokojninskega zavarovanja uvrščamo vse ostale oblike varčevanja, kot na primer rentna varčevanja, življenjska zavarovanja in varčevanja v vzajemnih skladih in delnicah.

 Za razliko od 2. stebra, vplačila niso davčno stimulirana - za vplačila v 3. steber ne moremo uveljavljati davčnih olajšav.

Vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo njihove posledice!