Podjetniško premoženjsko zavarovanje

vaš zavarovalni agent
Goran luič

Za več informacij me kontaktirajte:

T: 031355334
E: info@zav-luic.si

Zavarovanje zgradb in opreme

Z zavarovanjem poslovnih zgradb in opreme se zavarujemo pred daljšimi izpadi v delovnem procesu in nepredvidenimi stroški, ki so posledica nezgod ali naravnih nesreč in so lahko odločilnega pomena za uspešno poslovanje podjetja.

Zavarujete lahko različne vrste poslovnih objektov

 • poslovne zgradbe,
 • skladiščne zgradbe,
 • delavniške zgradbe, v katerih se izvajajo proizvodne dejavnosti in storitve,
 • dodatne objekte, ločene od poslovnih, skladiščnih in delavniških zgradb,
 • poslovno opremo, ki je v lasti podjetja in je zavedena v poslovnih knjigah ali na seznamu, ki je priloga polici,
 • ob posebnem dogovoru in doplačilu je možno zavarovati tudi opremo, ki je v lasti drugih oseb ter osebno garderobo zaposlenih.

Prednosti zavarovanja poslovnih zgradb

 • zavarovanje pred poslovno škodo, naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe;
 • možnost obročnega plačila premije, popusti za pakete poslovnih zavarovanj;
 • dodatni popusti za zavarovanje zgradb, ki so zavarovane z atestiranimi alarmnimi napravami, vezanimi na varnostno službo ali policijsko postajo ter z napravami za javljanje in gašenje požarov.

S posebnimi zavarovanji lahko zgradbo zavarujete tudi za nevarnost potresa, vlomov ali razbitega stekla.

Zavarovanje zalog

Zaloge materialov, plemenitih kovin, polizdelkov in izdelkov, ki jih podjetje hrani za uporabo, predelavo ali prodajo v svojem delovnem procesu zavarujemo pred škodo nastalo v naravnih nesrečah, nezgodah in tatvinah.

Zavarujete lahko naslednje vrste zalog

 • Vse zaloge, ki so last zavarovanca in so evidentirane v poslovnih knjigah. Zaloge morajo biti navedene v zavarovalni polici in ustrezno skladiščene.
 • Ob posebnem dogovoru in plačilu dodatne premije lahko zavarujete tudi zaloge drugih oseb (na podlagi dokumentov, kot je pogodba, prevzemnica, reverz ipd.).

Prednosti zavarovanja zalog

 • zavarovanje pred poslovno škodo,
 • naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe,
 • možnost obročnega plačila premije,
 • popusti za pakete poslovnih zavarovanj,
 • dodatni popusti za zavarovanje zgradb, ki so zavarovane z atestiranimi alarmnimi napravami, vezanimi na varnostno službo ali policijsko postajo, ter z napravami za javljanje in gašenje požarov.

Zavarovanje računalnikov

Večina podjetij se danes pri svojih delovnih procesih zanaša na informacijsko infrastrukturo. Vsaka škoda, okvara ali celo izguba podatkov je lahko usodnega pomena za poslovanje, zato nudimo tudi zavarovanje računalniške opreme in elektronskih aparatov.

Storitev zavaruje:

 • računalnike,
 • komunikacijsko opremo (razen mobilnih telefonov),
 • klimatske in energetske naprave,
 • brezprekinitvene napajalne naprave (UPS),
 • računalniške mreže.

Ob plačilu dodatne premije je možno zavarovati tudi vrednost pomnilnikov (diski, magnetne ploščice, trakovi) in stroške najema računalnika v primeru škode oziroma okvare.

Prednosti zavarovanja:

 • zavarovanje pred poslovno škodo,
 • naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe,
 • možnost sklenitve zavarovanja za obdobje, ki je krajše od enega leta,
 • možnost obročnega plačila premije,
 • popusti za pakete poslovnih zavarovanj.

Zavarovanja ni možno skleniti za elektronske naprave, starejše od 5 let.

Strojelomno zavarovanje

Škoda ali okvara na strojih, napravah in orodjih lahko pomeni motnjo v delovnem procesu in velik strošek za podjetje. S strojelomnim zavarovanjem, ki krije tovrstne škodne primere, se zavarujete pred nepredvidenimi večjimi izdatki.

Za nevarnost uničenja, poškodovanja ali okvare lahko zavarujete:

 • stroje, naprave, instalacije in aparate,
 • stroje, ki so zavedeni v poslovnih knjigah in so pripravljeni na obratovanje oziroma že obratujejo.

Stroje je možno zavarovati posamično ali kot zbir na osnovi knjigovodskih evidenc.

Ob doplačilu premije si lahko zagotovite še:

 • povrnitev stroškov nadur in hitrega prevoza, ki se pogosto pojavijo pri odpravi škode,
 • povrnitev amortizirane vrednosti pri delnih škodah (osnovno zavarovanje upošteva znižanje vrednosti zaradi amortizacije).

Prednosti strojelomnega zavarovanja:

 • zavarovanje pred poslovno škodo,
 • naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe,
 • možnost sklenitve zavarovanja za obdobje, ki je krajše od enega leta,
 • možnost obročnega plačila premije,
 • popusti za pakete poslovnih zavarovanj.

Ob sklenitvi strojelomnega zavarovanja si lahko izberete višino odstotka odbitne franšize. Ta del škode boste ob zavarovalnem primeru krili sami.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Ogenj na svojem pohodu uničuje vse, kar mu pride na pot. Ne dovolite, da uniči trud, dosežke in cilje, ki ste si jih zadali kot podjetje. Z zavarovanjem delovnega zastoja zaradi požara se boste lahko hitreje spet postavili na noge in nadaljevali s poslovanjem.

Zavarovanje krije:

 • stalne stroške poslovanja (najemnine, plače, prispevki, dajatve ipd.),
 • dobiček iz poslovanja, ki ga ni moč doseči zaradi izpada v delovnem procesu.

Prednosti zavarovanja:

 • zavarovanje pred poslovno škodo,
 • možnost obročnega plačila premije,
 • popusti za pakete poslovnih zavarovanj.

Za sklenitev zavarovanja je treba imeti sklenjeno tudi požarno zavarovanje. Zavarovanje krije škodo od datuma požara do dogovorjenega termina, ki je lahko od 3 mesece do 2 leti po dogodku.